Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden HondenBaan

HondenBaan gevestigd te Maarn aan Kapelweg 3 is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 62354167.

HondenBaan behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 1.            Behandelingen

 1. Na uw aanmelding voor een behandeling ontvangt u een ontvangstbevestiging en een intakeformulier per e-mail. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden tijdens de intake. U verklaart door ondertekening van het intakeformulier dat u deze naar waarheid heeft ingevuld. Indien u belangrijke informatie vergeten bent in te vullen, dient dit voor de behandeling alsnog te worden medegedeeld aan HondenBaan.
 2. Na een behandeling ontvangt u een factuur per e-mail. De factuur dient binnen 14 dagen per bankoverschrijving voldaan te zijn.
 3. Indien u uw afspraak om welke reden dan ook niet door kan laten gaan, kunt u deze tot uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak kosteloos annuleren. Afmelding van de afspraak kan uitsluitend telefonisch plaatsvinden.
 4. Wanneer een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling wordt geannuleerd, wordt de helft van de behandeling in rekening gebracht.
 5. Indien u niet thuis blijkt te zijn op het tijdstip van de gemaakte afspraak, wordt het volledige consult in rekening gebracht.
 6. Indien door ziekte of overmacht van HondenBaan de behandeling komt te vervallen, zal deze op een later tijdstip in overleg met u worden ingehaald.
 7. Uw hond dient sociaal te zijn naar mens en dier.
 8. Hondenbaan behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren.
 9. De klant geeft aan wanneer zijn/haar teef loops wordt of is.
 10. De gezinsleden van de klant mogen aanwezig zijn bij de behandeling. Zij dienen wel de aanwijzingen van HondenBaan op te volgen. De behandeling dient in een rustige omgeving uitgevoerd te kunnen worden. HondenBaan behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren of voortijdig te beëindigen als de ruimte/omgeving niet voldoet aan deze eisen.

Artikel 2.            Workshops

 1. Deelname aan een workshop is alleen mogelijk voor hondeneigenaren van 18 jaar en ouder. Een eigenaar jonger dan 18 jaar dient te allen tijde begeleid te worden door een volwassene.
 2. Na aanmelding voor een workshop ontvangt u twee e-mails van HondenBaan. De eerste e-mail is een bevestiging dat uw aanmelding in goede orde is ontvangen. De tweede e-mail bevat de factuur voor deelname en informatie over de workshop waarvoor u bent ingeschreven (datum, tijdstip, locatie en belangrijke inhoudelijke informatie).
 3. Inschrijven voor een workshop geeft een betalingsverplichting.
 4. De factuur dient per bankoverschrijving te worden voldaan. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na verzenddatum factuur. Als de workshop binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur plaatsvindt, dient uw betaling vóór aanvang van de workshop door HondenBaan te zijn ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Uw inschrijving is definitief als de betaling door HondenBaan is ontvangen.
 6. Indien bij aanvang van de workshop blijkt dat uw betaling niet door HondenBaan is ontvangen, is dit reden om uw deelname aan de workshop te weigeren.
 7. Indien uw deelname aan de workshop om welke reden dan ook niet door kan gaan, kunt u uw deelname tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. Een afmelding kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven.
 8. Er vindt geen restitutie van het workshopgeld plaats, indien u zich binnen 24 uur voor aanvang van de workshop afmeldt of als u niet verschijnt op de workshop waarvoor u bent ingeschreven. Indien sprake is van overmacht aan uw zijde, kan in overleg met HondenBaan naar een oplossing worden gezocht.
 9. Indien door ziekte of overmacht van HondenBaan de workshop komt te vervallen, zal deze in overleg met de deelnemers op een later tijdstip worden ingehaald.
 10. Uw hond dient sociaal te zijn naar mens en dier.
 11. Hondenbaan behoudt zich het recht uw deelname aan een workshop te weigeren.
 12. U dient voorafgaand aan de workshop aan te geven wanneer uw teef loops wordt/is. In overleg met HondenBaan wordt gezocht naar een gepaste oplossing.

Artikel 3.            Aansprakelijkheid & Geschillen

 1. HondenBaan is niet aansprakelijk voor schade die voorafgaand, gedurende of na afloop van de behandeling/workshop door uw hond is toegebracht aan uzelf, uw eigendommen, derden of hun eigendommen.
 2. HondenBaan is niet aansprakelijk voor schade aan uw hond die is ontstaan gedurende of ten gevolge van de behandeling/workshop, tenzij deze een direct gevolg zijn van het handelen van HondenBaan.
 3. Schade toegebracht aan HondenBaan of haar eigendommen door u, uw hond of derden komt volledig voor rekening van de eigenaar/begeleider van de hond. Dit geldt zowel voorafgaand, gedurende als na afloop van de behandeling/workshop.
 4. HondenBaan adviseert u een goede WA-verzekering af te sluiten.
 5. Bij een geschil zal HondenBaan altijd trachten door middel van mediation een oplossing te vinden.
 6. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.